ETIKAI KÓDEX Az   Etikai   Kódexünkkel   szeretnénk   segítséget   nyújtani   a   gyermekekkel   foglalkozó   felnőttek   és   szülők   számára   az   óvodánkban   elvárt   legfontosabb   magatartási   és   kapcsolati formák megismeréséhez, betartásához. 1 . Óvodapedagógus   -   szülő.   Kapcsolatuk   a   kölcsönös   tiszteleten,   őszinteségen   alapul. A   szülő   kéréseit   oly   mértékben   teljesítjük,   hogy   más   gyermek   érdekét   ne   sértse, és   ne   térjen   el   a   csoport   szokás-szabályrendjétől   sem.   Szülő   kérésére   az   egyéni   problémák   megbeszélésére   -   időpont   egyeztetés   után   -   az   óvodapedagógus rendelkezésére   áll.   Folyamatos   tájékoztatást   nyújt   a   szülői   értekezleten   a   csoport   általános   fejlettségéről,   az   óvodai   életről.   A   gyermek   fejlettségéről   félévenként írásbeli    értékelést    készít,    melyet    szülő    kérésére,    időpont    egyeztetés    után,    szóbeli    magyarázattal    kiegészítve    átad.    A    tudomására    jutott    (család    életére    és    a gyermekekre   vonatkozó)   információkat   az   adatvédelmi   szabályok   és   a   titoktartási   kötelezettség   betartásával   csak   a   gyermek   érdekében   adja   tovább,   ha   ezzel eredményesen tud segíteni a gyermeknek vagy a családnak. 2 . Szülő    -    óvodapedagógus.    A    felmerülő    problémákat    igyekezzen    kulturált    hangnemben,    és    nem    a    gyermekek    jelenlétében    megbeszélni    az    óvodában    dolgozó felnőttekkel. A gyermekével szembeni viselkedése, magatartása az óvodai szokás- és szabályrendjéhez alkalmazkodjon az óvodán belül. 3 . Dajka   -   szülő.   A   gyermekekre   vonatkozó   részletesebb   információt   nem   ad,   az   óvodapedagógushoz   kell   irányítania   a   szülőket.   Kapcsolattartásuk   során   az   egymás kölcsönös   tiszteletben   tartása   legyen   a   meghatározó.   Elvárjuk,   hogy   óvodánkban   kellő   megbecsüléssel   viszonyuljanak   a   dadus   nénik   munkájához,   akik   a   pedagógiai munkát segítő munkatársaink. 4 . Óvodapedagógus   -   gyermek.   Kötelességének   érzi   minden   óvodapedagógus,   hogy   a   gyermekekhez   őszinte   megbecsüléssel,   személyiségük   tiszteletben   tartásával közeledjen.   Nevelői   magatartása   feltétel   nélküli   szereteten,   elfogadáson   alapul.   A   gyermekek   viselkedési   szokásainak   irányításában   figyelembe   veszi   a   közösség érdekeit   is.   Megértő,   segítő   magatartást   tanúsít   a   magatartási   problémával,   beilleszkedési   nehézséggel,   tanulási   zavarral   küzdő   gyermekekkel.   Probléma   esetén őszintén   és   tapintatosan   tájékoztatja   a   szülőket.   A   további   lépések   megtételében   mindig   a   gyermek   érdekét   tekinti   elsődlegesnek.   A   gyermekek   kapcsolatában törekszik    a    másság    elfogadtatására,    együttérzésre,    készség    kialakítására,    figyelmességre    nevel.    Minden    tőle    telhetőt    megtesz    a    sokoldalú,    harmonikus személyiségfejlesztés érdekében. 5 . Dajka   -   gyermek.   Türelemmel,   tisztelettel   gondozza   a   gyermekeket.   Segítséget   nyújt   részükre   a   tevékenységek   során,   szükség   esetén   szóban   is   kiegészít,   magyaráz. A gyermekek részéről a tiszteletlenséget, helytelen viselkedést ő sem engedi meg. A gyermekek megszólításakor, segítségnyújtáskor udvarias hangnemet használ. 6 . Gyermek   -   óvodában   dolgozó   felnőttek.   Bátran   kér   segítséget   az   éppen   közelében   lévő   bármelyik   felnőttől.   Elfogadjuk   köszönésnek   kis-   és   középső   csoportban   a tegező   hangnemet   is,   de   a   magyartalan,   és   tiszteletlen   kifejezések   mellőzését   kérjük   tőlük.   Nagycsoportos   gyermekektől   elfogadhatónak   tartjuk   a   napszakoknak megfelelő köszönést is. 7 . Szülő   -   gyermek.   Elvárjuk,   hogy   az   óvodában   az   óvodai   szokásokat,   szabályokat   a   szülő   tartassa   be   a   gyermekével.   Kaputelefonos   felcsengetéssel   lehet   jelezni   és kérni   az   épületbe   történő   bejutást.   Kérjük,   gondosan   ügyeljenek   az   ajtó   és   a   kapu   visszazárására.   Kérjük   a   szülőket,   hogy   gyermeküket   az   óvodai   növények,   tárgyak megóvására,   megbecsülésére   neveljék.   Az   akváriumok,   floráriumok,   más   dekorációs   eszközök   a   gyermekek   szépérzékének,   ízlésvilágának   formálását   szolgálják, ezekre különösen vigyázzanak. Megértésüket köszönjük: az óvoda alkalmazottai
CSODAPÓK ÓVODA
KŐBÁNYA